Nietypowe zamówienia

Brak produktu na liście? Wyślij nam zapytanie na: nietypowe@klikdruk.pl

Masz Pytania?

Marek Raczyk

specjalista Klikdruk

› Wyślij maila
skype: KlikDruk

tel. 504 707 933Jesteś w: strona główna » regulamin sklepu

1.Postanowienia ogólne

 

1.1 Właścicielem i Administratorem Drukarni Klikdruk jest:
Zakład Poligraficzny Unigraf Alicja Plaskota z siedzibą w Blizne Jasińskiego, ul. Żeromskiego 1, 05-082 Stare Babice , wpisany do Ewidencji Podmiotów Gospodarczych Gminy Stare Babice pod nr 244, NIP 5270000188, REGON 012094760,  zwany w dalszej części regulaminu Drukarnią Klikdruk

1.2 Serwis Drukarni Klikdruk  dostępny jest pod adresem http://www.klikdruk.pl
1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni Klikdruk.

1.4 Drukarnia Klikdruk zastrzega sobie prawo do zmiany treści  regulaminu, informacja o zmianie zapisów zostanie umieszczona na stronie głównej serwisu Drukarni Klikdruk.  Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują dla wszystkich istniejących i przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Drukarnia Klikdruk  i jej klientami.
1.5.Zgodnie z niniejszymi warunkami umownymi za konsumenta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jako konsument finalny nabywa produkt, użytkuje go lub stosuje.
1.6. Zgodnie z niniejszym regulaminem za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną lub prawną, która nabywa produkt, aby włączyć go do swojego procesu produkcyjnego lub przetwórczego lub w celu sprzedaży lub wykonywania usług.
1.7.O ile nie ustalono pisemnie inaczej, to warunki umowne odmienne, stojące w sprzeczności z niniejszym regulaminem  lub uzupełniające nie są elementem składowym niniejszej umowy.

1.8. Drukarnia Klikdruk nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

1.9. Otrzymane w ramach stosunków handlowych dane pozostające w posiadaniu Drukarni  Klikdruk w celu wykonania wydruku zamówienia będą traktowane poufnie oraz nieprzekazywane do rąk osób trzecich.

 

 

2.Warunki korzystania z serwisu.

 

2.1 Korzystanie z serwisu Klikdruk  oznacza,  akceptację  niniejszego regulamin i zasad w nim zawartych.
2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie Klikdruk.
2.3 Aby utworzyć konto w systemie Klikdruk należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni Klikdruk.
2.4 Konto danego klienta w systemie Klikdruk może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu  lub w przypadku jego zachowań niezgodnych z umową  oraz w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.          W takim przypadku Klikdruk  jest uprawniona do zablokowania dostępu takiego użytkownika włącznie z zablokowaniem jego hasła.

 

 

 

3.Zamówienia

 

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie Klikdruk. Klient  ma obowiązek dostarczyć dane w formacie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dziale POMOC serwisu. Prawidłowe wykonanie zlecenia nie może być gwarantowane jeśli dane dostarczone przez  Klienta nie są zgodne z wytycznymi serwisu. 

3.2 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi i stanowi akceptacje ceny. Warunkiem realizacji zamówienia jest pozytywna weryfikacja plików Klienta przez serwis Klikdruk.pl oraz dokonanie płatności przez Klienta.

3.3. Czas realizacji usługi jest liczony od godziny 16:00 każdego dnia roboczego, o ile do tej godziny nastąpiła pozytywna weryfikacja zamówienia. Weryfikacja polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych plików i potwierdzeniu dokonania płatności za zamówienie

3.4 Terminy przyjmowania i weryfikacji zleceń.
3.4.1 Zamówienia w systemie Klikdruk. można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.4.2 Zamówienia weryfikowane są pod względem poprawności plików i dokonanej płatności do godziny 16:00 w dni powszednie. Zamówienia złożone po 16:00 w dzień powszedni weryfikowane są do 16:00 następnego dnia roboczego. Jeśli zamówienie złożone jest po godzinie 16:00 w dniu powszednim który poprzedza dzień wolny, weryfikacja następuje do godziny 16:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym. Zamówienia złożone w dni wolne – weryfikacja do 16:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym.

3.4.3 Realizacja zlecenia następuje po pozytywnej weryfikacji zamówienia

3.4.4 Pod pojęciem – termin wykonania zlecenia, rozumie się czas od pozytywnego zweryfikowania zamówienia do dostawy zlecenia pod wskazany przez Klienta adres. W przypadku wyboru opcji „Odbiór osobisty” – czas od pozytywnego zweryfikowania zamówienia do zgłoszenia przez Drukarnię Klikdruk gotowości do odbioru zlecenia.

3.4.5 Terminy wykonania zleceń dla poszczególnych kategorii produktów są następujące:

Plakaty A3, B3 – do 3 dni roboczych

Plakaty A1, B1, A2, B2 – do 2 dni roboczych

Ulotki – do 4 dni roboczych

Ulotki składane – do 4 dni roboczych

Wizytówki – do 5 dni roboczych

Papiery firmowe – do 6 dni roboczych

Notesy – do 7 dni roboczych

Teczki – do 6 dni roboczych

3.5. Warunki realizacji zamówienia
3.5.1. Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie Klikdruk będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni Klikdruk. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu Klikdruk będą ustalane indywidualnie z klientem .

3.5.2 Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Drukarnią Klikdruk , a Klientem. 

3.6 Anulowanie opłaconego zlecenia  możliwe jest tylko przed otrzymaniem statusu ‘przystępujemy do realizacji zamówienia”  Obciążone jest karą umowną w wysokości 65,00 zł brutto. Zwrot wpłaconej przez klienta kwoty nastąpi  na rachunek  bankowy klienta wskazany w anulowaniu zlecenie po odliczeniu kary umownej w terminie 7 dni roboczych.

3.7  Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe zasady dostawy produktów do  Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

3.11.  Istnieje możliwość odbioru osobistego zrealizowanego zamówienia  w  siedzibie drukarni Klikdruk. Nie skutkuje to zmianą ceny wykonania usługi.

 

 

 

4. Płatności.

 

4.1. Wszystkie Ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie ich składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz koszt transportu pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski

4.2. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w systemie Klikdruk  w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Faktura VAT lub paragon wystawiane są do każdego zamówienia i wysyłane są wraz z przesyłką.

4.3. Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie w formie płatności dokonanej równolegle ze złożeniem zamówienia

4.4  Drukarnia Klikdruk oferuje następujące formy płatności:

  • kartą płatniczą (VISA, MasterCard) za pośrednictwem systemu rozliczeń płatności.pl
  • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń płatności.pl

 

 

 

5. Reklamacje.

 

5.1.1.Reklamację może złożyć każdy klient zarejestrowany w systemie Klikdruk, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu logując się na swoje konto.  

5.1.2 Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku pozostałych Klientów, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
5.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem i hasłem uzyskanym przy rejestracji w systemie Klikdruk oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
5.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
5.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
5.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy, w ciągu 5 dni roboczych od złożenia reklamacji, należy dostarczyć usługodawcy całość otrzymanych materiałów.   Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

5.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00. Reklamacje złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą  rozpoznawane następnego dnia roboczego.
5.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia W ciągu 5 dni roboczych od złożenia reklamacji, należy dostarczyć do klik druk  całość otrzymanych materiałów.
5.2.7 .Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

5.2.8. Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa Klikdruk. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt zwrotu reklamowanych materiałów ponosi klient.

5.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki.
5.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru - zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół w obecności przewoźnika. Nieodnotowanie zastrzeżeń skutkuje utratą prawa do reklamowania przesyłki. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać za pośrednictwem serwisu Klikdruk.pl, w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonej przesyłki. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
5.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest precyzyjne podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej).

 

 

 

6. Materiały do druku

 

6.1 Drukarnia Klikdruk nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta oraz zawartość zleconych do realizacji materiałów i usług, szczególnie za prawa autorskie do nich. Odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie Klient. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

6.2 Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez klienta.

6.3 Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną Drukarni Klikdruk zamieszczonej w dziale Pomoc na stronie głównej serwisu
6.4 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta ze specyfikacją Drukarni Klikdruk, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem serwisu, co jest jednoznaczne z negatywną weryfikacją zamówienia.

 

 

 

7. Zakres odpowiedzialności.

 

7.1 Drukarnia Klikdruk nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym.  Drukarnia Klikdruk nie dokonuje korekty technicznej przesłanych materiałów ;
b) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
c) Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni Klikdruk,  jak  wojny, zamieszki, , strajki, zamknięcia zakładów, powodzie, zamiecie, pożary, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie mediów ( w tym brak, energii elektrycznej brak połączenie  połączenia internetowego);
d) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl
7.2. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących  doręczenia przesyłek  zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, oraz przedstawieniu protokołu sporządzone go przy udziale przedstawiciela

 

 

 

8. Własność intelektualna.

 

8.1 W przypadku naruszeń praw osób trzecich, w szczególności przez wykonanie zlecenia naruszającego prawa dotyczące znaków towarowych lub praw autorskich bądź innych praw ochronnych, zleceniodawca ponosi odpowiedzialność samodzielnie. Zleceniodawca gwarantuje, iż przysługuje mu prawo do kopiowania i reprodukcji przekazanych projektów, ponadto zleceniodawca zwalnia Klikdruk od odpowiedzialności za naruszenie wyżej wymienionych praw lub innych praw ochronnych.

8.2. Zawartość strony internetowej www.klikdruk.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Klikdruk oraz treści w nim zawartych należą do firmy Zakład Poligraficzny Unigraf Alicja Plaskota. Wszystkie logotypy, nazwy własne, teksty, formularze,  kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,  są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Klikdruk.  Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.klikdruk.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

 

 

9. Postanowienia końcowe.

 

9.1.Klient zamawiający produkt poprzez system  Klikdruk zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.

9.2.Drukarnia  Klikdruk będzie gromadzić i przechowywać dane Klientów tylko i wyłącznie  w celu realizacji zamówienia, rozliczeń i dostarczania pod wskazany przez Klienta.

9.3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez serwis  klik druk jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.

9.4.Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) („OchrKonsU”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.

9.5.Towar kwalifikujący się do zwrotu wymaga oryginalnego opakowania, nie może być zniszczony i nie może mieć śladów użytkowania. 

9.6.Zwrot Towarów wynikający ze skorzystania z niniejszego prawa, następuję staraniem i na koszt Klienta.

9.7.Zwrot Ceny i Kosztów dostawy Towaru przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez  Drukarnie Klikdruk oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

9.8.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 OchrKonsU, w tym również w przypadku Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego E-Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.    

9.9 Drukarnia  Klidruk nie będzie udostępniał danych teleadresowych Klientom osobom i instytucjom trzecim.

9.10 Niniejszy dokument nie stanowi  jakiejkolwiek oferty  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.10 Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby  Drukarni Klikdruk  z zastarzeniem iż w przypadku  konsumentów, spory będą rozstrzygane dla sąd właściwy miejsca zamieszkania konsumenta.

9.11 Drukarnia Klikdruk zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany funkcjonalności strony internetowej  klik druk w każdym czasie,

b) czasowego zawieszania działania strony internetowej klikdruk,

c) trwałego wyłączenia strony internetowej klikdruk po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie głównej.

9.12 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).